Privacy regelement Stichting To be Sung

Bescherming persoonsgegevens
Stichting To be Sung neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Zij zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.

Over ons
Stichting To be Sung
Gevestigd te
Van Beuningenstraat 211-1 1051 XR Amsterdam
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit
privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een product heeft aangekocht
zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens
die u zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
voeren
– om goederen of diensten bij u af te leveren
– partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
– om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt
(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze
verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit
Regelement.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Stichting To be Sung bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor
een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na het
laatste contactmoment, waarna de gegevens vernietigd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stichting To be Sung. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar de
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tobesung.nl of
info@bassclarinet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek. Stichting To be Sung wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link::
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 • 3 days ago

  bassclarinet.nl

  Job van Schaik (DvhN) over 37FERN: 4 sterren “IJzersterke muziek..geweldige stemmen van de zingende alleskunners Claron McFadden en Kristina Fuchs”
  Samen met Germaine Sijstermans te horen:
  10febr19 Intro in Situ Maastricht 16u !
  TICKETS & INFO:
  www.introinsitu.nl/nl/programma/germaine-sijstermans-37-fern/
  pict by Gemma van der Heyden
  ...

  3 days ago

  bassclarinet.nl

  In this episode of the Podcast I reflect on the life of Harry Sparnaay who sadly passed away on December 12, 2017, and then re-broadcast the conversation (in... ...

  3 weeks ago

  bassclarinet.nl

  great joy with Calefax & Rosanne PhilippensRosanne Philippens & Calefax Reed Quintet
  Calefax - PAN Festival 2018
  ...

  3 weeks ago

  bassclarinet.nl

  we had a good time at PAN of Calefax!Lyrisch Laag / Fie Schouten -
  Calefax - PAN Festival 2018
  ...

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions